Nagradni natječaj

CAT telefonom do automobila ili romobila

Na temelju članka 69. važećeg Zakona o igrama na sreću i važećeg Pravilnika o priređivanju nagradnih igara trgovačko društvo KOMUNIKACIJSKI LABORATORIJ d.o.o., Zagreb, Ulica Franje Petračića 4, OIB 27606172972 (u daljnjem tekstu: Priređivač) dana 08. veljače 2021.g. donosi sljedeća

Pravila nagradne igre

Uvodne odredbe

Članak 1.


Priređivač priređuje nagradnu igru pod nazivom „CAT telefonom do automobila i romobila“ (u daljnjem tekstu: Nagradna igra).

Priređivač


Članak 2.


Priređivač Nagradne igre je trgovačko društvo KOMUNIKACIJSKI LABORATORIJ d.o.o., Zagreb, Ulica Franje Petračića 4, OIB 27606172972 (u daljnjem tekstu: Priređivač).

Članak 3.

Tehničku podršku u provedbi nagradne igre putem random.org (https://www.random.org) vrši trgovačko društvo Randomness and Integrity Services Ltd, Premier Business Centres, 8 Dawson Street, Dublin 2, Irska (u daljnjem tekstu: Izvršitelj).

Svrha Nagradne igre

Članak 4.

Svrha nagradne igre je nacionalna promocija CAT mobilnih telefona.

Trajanje Nagradne igre

Članak 5.


Nagradna igra će trajati od 24. veljače 2021.g. počevši od 00:01 do zaključno 30. travnja 2021.g. u 23:59.

Pravo i način sudjelovanja u Nagradnoj igri

Članak 6.


Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri ostvaruju sve punoljetne fizičke osobe sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje u razdoblju trajanja Nagradne igre kupe CAT mobilni telefon iz ponude trgovačkog društva HRVATSKI TELEKOM d.d. te koje ispune i ostale uvjete navedene ovim Pravilima (u daljnjem tekstu: Sudionik).

Da bi sudjelovao u Nagradnoj igri potrebno je da Sudionik Nagradne igre upišu tražene podatke u formu na web stranici CAT telefona.

Svi traženi podaci iz gore navedene forme su obavezni: ime i prezime, adresa stanovanja iz osobne iskaznice, broj telefona, e-mail adresa, potvrda posjeduje li Sudionik važeću vozačku dozvolu, IMEI mobilnog telefona kupljenog iz trgovačkog društva HRVATSKI TELEKOM d.d. u razdoblju trajanja nagradne igre.

Komunikacija sa sudionicima i dobitnicima Nagradne igre prvenstveno će se obavljati službenom poštom na prijavljenoj adresi. Priređivač zadržava pravo dodatno obavijesti Sudionicima slati prijavljenom e-mail adresom. Obavijest o dobivenoj nagradi šalje se dobitnicima na njihovu prijavljenu adresu.

Originalni račun, kao dokaz o kupovini CAT mobilnog telefona iz ponude trgovačkog društva HRVATSKI TELEKOM d.d., potrebno je sačuvati kao dokaz ispunjavanja uvjeta iz ove Nagradne igre. Priređivač ima pravo tražiti original računa na uvid kod podizanja nagrade te ima pravo odbiti uručenje nagrade onom Sudioniku koji ne može dati na uvid predmetni račun.

Slanjem ispravne prijave Sudionik ostvaruje pravo sudjelovati u Nagradnoj igri ako je provjerom Priređivača utvrđeno da je CAT mobilni telefon, čiji IMEI je prijavljen u nagradnoj igri, doista i kupljen tijekom nagradne igre iz ponude trgovačkog društva HRVATSKI TELEKOM d.d.

Svaki Sudionik može sudjelovati u Nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim kupljenim CAT mobilnim telefonima iz ponude trgovačkog društva HRVATSKI TELEKOM d.d. Svaki pojedini IMEI broj može biti iskorišten samo jedanput za sudjelovanje u Nagradnoj igri. U slučaju da isti IMEI mobilnog telefona bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe te će prijave biti proglašene nevažećima.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Članak 7.


U Nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i Izvršitelja.

Članovi uže obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća) zaposlenika Priređivača i Izvršitelja koji su direktno uključeni u pripremu same Nagradne igre i izvlačenje dobitnika također ne mogu sudjelovati u Nagradnoj igri.

Glavnu nagradu ne mogu osvojiti sudionici koji ne posjeduju valjanu vozačku dozvolu. Prijava takvog sudionika smatrat će se nevažećom.

Nagradni fond


Članak 8.

Nagradni fond sastoji se od:

 1. nagrada (Glavna nagrada)
  Godišnji najam automobila Mitsubishi L200 brandiranog CAT vizualima,
  pojedinačna vrijednost s uključenim PDV-om: 82.080,00kn
 2. nagrada
  Električni bicikl,
  pojedinačna vrijednost s uključenim PDV-om: 6.999,00kn;
 3. nagrada
  3 električna romobila,
  pojedinačna vrijednost svakog električnog romobila s uključenim PDV-om: 2.399,00kn;
 4. nagrada
  30 Hoodie (majica s kapuljačom) s CAT brandingom,
  pojedinačna vrijednost svake majice s uključenim PDV-om 260,00kn.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 104.076,00kn s uključenim PDV-om. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične. Priređivač nije obvezan isporučiti nagradu upravo onih karakteristika (boja, tip) proizvoda koji su prikazani na ilustracijama ili fotografijama.

Ostvarena nagrada ne može se mijenjati za novac, drugu robu ili uslugu.


Vrijeme i mjesto izvlačenja nagrada

Članak 9.


Javno izvlačenje dobitnika nagrada održat će se dana 3. svibnja 2021. u 11:00 sati u prostorijama Priređivača u Zagrebu na adresi Ulica Franje Petračića 4.

Dobitnici će biti izvučeni pomoću računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Izvlačit će se redom najprije dobitnik glavne nagrade, zatim dobitnici druge nagrade, pa treće i tako redom sve do zadnje nagrade.

Izvlačenje dobitnika nadzirat će tročlana komisija koju će sačinjavati tri predstavnika Priređivača. Izvlačenje će se izvršiti u nazočnosti javnog bilježnika koji će o tijeku izvlačenja voditi zapisnik.

Komisija će provjeriti jesu li Dobitnici ispunili sve uvjete potrebne za sudjelovanje u Nagradnoj igri, odnosno jesu li sudjelovali u Nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se prijava nekog Sudionika/Dobitnika proglasi nevažećom, nagrada će biti dodijeljena sljedećem izvučenom Sudioniku koji stekne pravo na nagradu. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu, onu za koju je prvi put izvučena.

Imena svih Dobitnika bit će objavljena dan nakon izvlačenja 4. svibnja 2021.g. na web stranici www.tportal.hr

Preuzimanje nagrada

Članak 10.


Dobitnici će biti obaviješteni o dobivenim nagradama u roku od 8 dana od dana izvlačenja nagrada u pisanom obliku na adresu koju su prijavili u Nagradnoj igri.

Članak 11.


Dobitnik glavne nagrade istu preuzima osobno uz potpisivanje godišnjeg ugovora o najmu vozila.

Kod preuzimanja glavne nagrade, Dobitnik je dužan potvrditi svoj identitet svojom osobnom iskaznicom. Dobitnik glavne nagrade istu ne može preuzeti bez valjane vozačke dozvole koju je u tom slučaju dužan predočiti Priređivaču i rent-a-car kompaniji. Kopiju vozačke dozvole Priređivač i rent-a-car kompanija ostavljaju u svojoj arhivi do cjelokupnog konzumiranja nagradne igre.

Kod preuzimanja prve nagrade Dobitnik je dužan:

 • s Priređivačem zaključiti Ugovor kojim se definiraju međusobna prava i obveze koje proizlaze iz ove Nagradne igre, a vezano uz godišnji najam vozila;
 • s trgovačkim društvom UNI RENT d.o.o., Kaštel Stari, Put Gospe Stomorije 2, OIB 95263983283 (rent-a-car) zaključiti godišnji ugovor o najmu vozila.

Trgovačko društvo UNI RENT d.o.o. koje iznajmljuje vozilo isto će osigurati za najam. Osiguranje vozila ne uključujuće:

 • štete na kotačima i gumama koje nisu uzrokovane prometnom nezgodom;
 • štete na podvozju, mjenjaču, unutrašnjosti vozila i koje nisu nastale uslijed prometne nezgode;
 • štete na motoru nastale uslijed nedostatka motornog ulja, dolijevanjem nepropisanog goriva ili nepažnje u vožnji (nepažnja u vožnji definira se kao slučaj krajnje nepažnje vozača prema općim pravilima obveznog prava);
 • štete nastale u vožnji vozača pod utjecajem alkohola ili drugih opijata;
 • štete nastale u vožnji vozača koji nije naveden kao korisnik u ugovoru o najmu vozila.

Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi.

Članak 12.


Dobitnici druge i treće nagrade istu preuzimaju osobno. Kod preuzimanja nagrade, Dobitnik je dužan potvrditi svoj identitet svojom osobnom iskaznicom. Ukoliko dobitnici druge i treće nagrade nisu u mogućnosti osobno preuzeti nagradu istu umjesto njih može preuzeti osoba koju je Dobitnik ovlastio specijalnom punomoći ovjerenom od strane javnog bilježnika, a koji je dužan potvrditi svoj identitet svojom osobnom iskaznicom.

Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi.

Članak 13.


Dobitnicima četvrte nagrade iste se šalju poštom na adresu prijavljenu u Nagradnoj igri.

Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi.

Članak 14.


Ukoliko Dobitnik ne preuzme nagradu u prethodno navedenom roku, Priređivač će ga ponovo u roku od 8 dana od isteka prethodno navedenog roka od 30 dana obavijestiti o dobitku i ostaviti mu naknadni rok od 8 dana od dana primitka nove obavijesti za podizanje nagrade. Ukoliko se bilo koja obavijest o dobivenoj nagradi vrati pošiljatelju odnosno Priređivaču s napomenom „Obaviješten, nije podigao pošiljku“, za potrebe ove Nagradne igre smatrat će se da je Dobitnik istu preuzeo te da je o nagradi bio uredno obaviješten.

Ako Dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo, a Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija te po potrebi provesti javnu prodaju istih sukladno odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara i Općeg poreznog zakona te tako dobiveni novac uplatiti u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske, osim u slučaju ako je nagrada postala ništava, odnosno ako je izgubila tržišnu vrijednost.

Sve obveze Priređivača prema Dobitnicima prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane Dobitnika ili po njemu ovlaštene osobe, odnosno protekom naknadnog roka iz ovog članka.

Članak 15.


U slučaju da se u Nagradnu igru uključi manje Sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, Priređivač će podijeliti onoliko nagrada koliko je Sudionika sudjelovalo u Nagradnoj igri, s time da će se prvo podijeliti nagrade veće novčane vrijednosti. Nepodijeljene nagrade će se sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara po potrebi prodati na javnom natječaju, a sredstva prikupljena od prodaje bit će uplaćena na račun državnog proračuna Republike Hrvatske, osim u slučaju kada je nagrada izgubila tržišnu vrijednost.

Ostale odredbe


Članak 16.

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave niti za eventualne greške ili tehničke probleme vezane uz uređaje s kojih se Sudionici prijavljuju. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju Nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o otkazivanju, prekidu ili stavljanju u mirovanje Nagradne igre biti obaviješteni na web stranici www.tportal.hr. Priređivač u tom slučaju Sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz Nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve Sudionike.

Objava pravila


Članak 17.


Pravila Nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na www.tportal.hr prije početka Nagradne igre.

Korištenje osobnih podataka


Članak 18.


Sudjelovanjem u ovoj Nagradnoj igri Sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, fotografiju i slično) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima Nagradne igre, bez naknade Dobitniku i potrebe dodatne suglasnosti Dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Dobitnici prijavom u ovu Nagradnu igru unaprijed pristaju na fotografiranje i video snimanje u organizaciji Priređivača u navedene svrhe.

Sudionici u Nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno prijavom putem web stranice, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje u Pravilima navedene osobne podatke u svrhu provođenja Nagradne igre, a posebno dozvoljavaju Priređivaču da objavi njihove osobne podatke kod objave Dobitnika u Nagradnoj igri, sve kako je to opisano ovim Pravilima.

Voditelj obrade osobnih podataka je KOMUNIKACIJSKI LABORATORIJ d.o.o., Zagreb, Petračićeva 4, OIB 27606172972. Izvršitelj obrade je Randomness and Integrity Services Ltd, Premier Business Centres, 8 Dawson Street, Dublin, Irska.

Osobni podaci Sudionika Nagradne igre obrađuju se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), nacionalnim i EU propisima odnosnima na zaštitu osobnih podataka pojedinaca te pozitivnim propisima RH.

U svrhu sudjelovanja u Nagradnoj igri, Sudionik stavlja na raspolaganje odnosno dostavlja Priređivaču sljedeće osobne podatke: ime i prezime, adresa stanovanja iz osobne iskaznice, broj telefona, e-mail adresa, potvrda posjeduje li Sudionik važeću vozačku dozvolu, IMEI mobilnog telefona kupljenog iz trgovačkog društva HRVATSKI TELEKOM d.d. u razdoblju trajanja nagradne igre.

Navedeni osobni podaci su nužni podaci za sudjelovanje u Nagradnoj igri te za ispunjavanje pravnih obveza Priređivača prema Sudionicima Nagradne igre, u smislu izbora pobjednika i dodjele nagrade, sve sukladno članku 6. stavku 1. točki c) Opće uredbe o zaštiti podataka. Navedeni osobni podaci upotrebljavat će se isključivo u svrhu sudjelovanja u Nagradnoj igri te se neće koristiti u neke druge svrhe.

Priređivač osobne podatke Sudionika neće dostavljati drugim primateljima. Javno će se objaviti ime i prezime pobjednika Nagradne igre na www.tportal.hr
Sudionici Nagradne igre imaju pravo zatražiti pristup svojim osobnim podacima od Priređivača te zahtijevati i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na njih te imaju pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka službeniku za zaštitu osobnih podataka kod Priređivača na e-mail adresu: office@komunikacijskilaboratorij.com.

U slučaju da Sudionici smatraju da su njihovi osobni podaci nezakonito obrađeni, imaju pravo prigovora nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka – Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Ukoliko Sudionik povuče svoju privolu za obradu osobnih podataka tijekom trajanja Nagradne igre kao i prije uručenja nagrada, isti gubi daljnje pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri. Osobni podaci Sudionika Nagradne igre čuvat će se 30 dana nakon završetka Nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika Nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci Sudionika u Nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Rješavanje pritužbi i valjanost pravila


Članak 19.


Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti Sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale Sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika ove Nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Za pravila Nagradne igre pribavljena je suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske Klasa: UP/I-460-02/21-01/35; Urbroj: 513-07-21-01-21-2

          Priređivač
          KOMUNIKACIJSKI LABORATORIJ d.o.o.

OBAVIJEST O DOBITNICIMA IZVLAČENJA NAGRADNE IGRE
„CAT telefonom do automobila i romobila“

 1. Prva nagrada (Glavna nagrada)
  Godišnji najam automobila Mitsubishi L200 brandiranog CAT vizualima
  ROMAN KOZLOVIĆ, Sisak
 2. Druga nagrada
  Električni bicikl
  VANJA GORŠĆAK, Karlovac
 3. Treća nagrada
  Električni romobil
  PAOLO RIGO, Pazin
  BRANIMIR BRKLJAČIĆ, Zagreb
  MATIJA ZRINSKI, Petrijanec
 4. Četvrta nagrada
  Hoodie (majica s kapuljačom) s CAT brandingom
  ANTE LJUBIČIĆ, Solin
  DOMINIK NOVAK, Dervišaga
  ANTE LJUBIČIĆ, Solin
  OGNJEN ILIĆ, Matulji
  JOSIP ČULJAK, Sesvete
  ŽELJKO FARKAŠ, Garešnica
  ANTE LJUBIČIĆ, Solin
  IVANA NOVOSEL, Jalžabet
  MARIO IVANOVIĆ, Vrbovec

KOMUNIKACIJSKI LABORATORIJ d.o.o.

24.02.2021. Piše: Komunikacijski Laboratorij

#nemalabavo

Komunikacija. I točka.
Tražim agenciju Tražim posao